Lunes 19

Steta Polo 6-5 La C

RyR 6-7 Arenas

Eiro Bravo 6-7 Osadia

Domingo 18

R y R 5-9 Steta Polo

Osadía 6-7 La C

Eiro Bravo 9-5 Arenas

Domingo 11

Eiro Bravo 5-11 Steta Polo

Arena 5-9 La C

Osadía 7-4 R&R

Sábado 10

Osadía 6-5 Eiro Bravo

La C 8-9 Steta Polo

Arena 8-6 R&R